LeetCode刷题笔记:字节跳动-数组和排序(2)-岛屿最大面积

岛屿最大面积

给定一个包含了一些 0 和 1的非空二维数组 grid , 一个 岛屿 是由四个方向 (水平或垂直) 的 1 (代表土地) 构成的组合。你可以假设二维矩阵的四个边缘都被水包围着。

找到给定的二维数组中最大的岛屿面积。(如果没有岛屿,则返回面积为0。)

示例 1:
[[0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0],
 [0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],
 [0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0],
 [0,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0]]

对于上面这个给定矩阵应返回 6。注意答案不应该是11,因为岛屿只能包含水平或垂直的四个方向的‘1’。

示例 2:
[[0,0,0,0,0,0,0,0]]

对于上面这个给定的矩阵, 返回 0。
注意: 给定的矩阵grid 的长度和宽度都不超过 50。

本题的思路就是遍历matrix,设定一个计数器num=0,然后对每一个为1的位置进行遍历,num++,并将该点值改为0防止循环遍历,然后保存最大num。代码如下:

class Solution(object):
  def maxAreaOfIsland(self, grid):
    """
    :type grid: List[List[int]]
    :rtype: int
    """
    if len(grid)==0:
      return 0
    mas = 0
    for i in range(len(grid)):
      for j in range(len(grid[0])):
        if grid[i][j]==0:
          continue
        num = 0
        land = [(i,j)]
        while land:
          r,n =land.pop()
          if grid[r][n]==0:
            continue
          grid[r][n]=0
          num+=1
          if r》0 and grid[r-1][n]==1:
            land.append((r-1,n))
          if r《len(grid)-1 and grid[r+1][n]==1:
            land.append((r+1,n))
          if n》0 and grid[r][n-1]==1:
            land.append((r,n-1))
          if n《len(grid[0])-1 and grid[r][n+1]==1:
            land.append((r,n+1))
          mas = max(mas,num)
    return mas

点赞

发表评论

[2;3Rer>